NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
Zoek perISIN Code 
Geëxpireerde / Beëindigde producten:03.06.2020 - 29.11.2020
Productcategorie
Alle
1796 Resultaten Reset Zoekopdracht
 
PDF
Onderliggende Waarde
  • False
  • True
Type
  • False
  • True
Please select
  • False
  • True
Please select
  • False
  • True
 
Type2
Aalberts
BEST Turbo Long
34,0009
34,0009
5:1
15.10.2020 09:02
0,00
Aalberts
BEST Turbo Long
30,021
30,021
5:1
28.10.2020 09:00
0,00
Aalberts
BEST Turbo Long
32,0129
32,0129
5:1
26.10.2020 00:00
0,00
Aalberts
BEST Turbo Short
31,9873
31,9873
5:1
05.11.2020 09:00
0,00
Aalberts
BEST Turbo Short
33,9673
33,9673
5:1
09.11.2020 12:56
0,00
Aalberts
BEST Turbo Short
34,77
34,77
5:1
12.10.2020 10:14
0,00
Aalberts
BEST Turbo Short
31,9766
31,9766
5:1
05.10.2020 11:27
0,00
Aalberts
BEST Turbo Short
35,7329
35,7329
5:1
16.11.2020 10:57
0,00
Aalberts
Turbo Long
30,4082
32,00
5:1
26.10.2020 00:00
0,32
Aalberts
Turbo Long
26,6849
28,10
5:1
30.10.2020 09:08
0,28
Aalberts
Turbo Long
32,3009
34,00
5:1
15.10.2020 09:02
0,33
Aalberts
Turbo Long
28,5115
30,00
5:1
28.10.2020 09:00
0,29
Aalberts
Turbo Short
37,5195
35,70
5:1
16.11.2020 10:46
0,30
Aalberts
Turbo Short
33,5773
31,90
5:1
05.10.2020 09:05
0,34
Aalberts
Turbo Short
36,5483
34,70
5:1
12.10.2020 10:07
0,37
Aalberts
Turbo Short
33,5981
32,00
5:1
05.11.2020 09:00
0,31
Aalberts
Turbo Short
35,6637
33,90
5:1
09.11.2020 12:53
0,35
AB Inbev
BEST Turbo Long
44,4106
44,4106
10:1
30.10.2020 15:49
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Long
48,0039
48,0039
10:1
15.10.2020 09:13
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Long
46,0198
46,0198
10:1
28.10.2020 09:00
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Short
51,4721
51,4721
10:1
09.11.2020 12:57
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Short
52,5586
52,5586
10:1
09.11.2020 13:12
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Short
55,6306
55,6306
10:1
10.11.2020 11:32
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Short
47,9649
47,9649
10:1
06.11.2020 09:09
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Short
54,5165
54,5165
10:1
10.11.2020 10:18
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Short
56,9687
56,9687
10:1
11.11.2020 09:03
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Short
58,4013
58,4013
10:1
16.11.2020 14:59
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Short
58,00
58,00
10:1
24.11.2020 14:08
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Short
47,9483
47,9483
10:1
06.10.2020 09:24
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Short
49,9062
49,9062
10:1
07.10.2020 09:05
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Short
48,00
48,00
10:1
23.10.2020 09:39
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Short
49,9079
49,9079
10:1
09.11.2020 12:47
0,00
AB Inbev
Turbo Long
44,1778
46,00
10:1
28.10.2020 09:00
0,17
AB Inbev
Turbo Long
46,0825
48,00
10:1
15.10.2020 09:13
0,19
AB Inbev
Turbo Long
42,6463
44,22
10:1
02.11.2020 09:03
0,16
AB Inbev
Turbo Short
59,2474
56,94
10:1
11.11.2020 09:03
0,23
AB Inbev
Turbo Short
49,92
48,00
10:1
23.10.2020 09:39
0,19
AB Inbev
Turbo Short
49,9143
48,00
10:1
06.11.2020 09:09
0,19
AB Inbev
Turbo Short
54,6806
52,54
10:1
09.11.2020 13:12
0,21
AB Inbev
Turbo Short
51,9012
49,87
10:1
09.11.2020 12:47
0,20
AB Inbev
Turbo Short
56,7169
54,50
10:1
10.11.2020 10:15
0,22
AB Inbev
Turbo Short
60,32
58,00
10:1
24.11.2020 14:08
0,23
AB Inbev
Turbo Short
53,5311
51,44
10:1
09.11.2020 12:57
0,21
AB Inbev
Turbo Short
51,9024
49,86
10:1
07.10.2020 09:05
0,20
AB Inbev
Turbo Short
49,8662
47,90
10:1
06.10.2020 09:09
0,20
AB Inbev
Turbo Short
60,7569
58,43
10:1
16.11.2020 14:59
0,20
AB Inbev
Turbo Short
57,8818
55,62
10:1
10.11.2020 11:32
0,23
ABN Amro
BEST Turbo Long
7,0041
7,0041
1:1
28.10.2020 09:07
0,00
ABN Amro
BEST Turbo Long
7,5002
7,5002
1:1
13.10.2020 09:15
0,00
ABN Amro
BEST Turbo Long
9,50
9,50
1:1
26.11.2020 09:10
0,00
Toon (25 / 50 / 100) resultaten per pagina
Ga naar pagina Pagina 1 van 36
Door een logo aan te clicken verlaat u nu de CitiFirst website. Citi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website die met deze link wordt geopend. Dit is geen complete lijst van beschikbare brokers.
Kies uw broker
  • Degiro
 
SET AN ALERT
Set an Alert for the Product.
WKN / ISIN
Alert type
Change by
Bid
Percent
Alert name
Notification type
SET AN ALERT
AddOrEditAlert: SetUnderlyingAlertSubHeader
AddOrEditAlert: Isin
Alert type
Change by
AddOrEditAlert: Change Alert
Absolute
Alert name
Notification type
ADD TO WATCHLIST
ActionOverlay: WatchListConfirmationPrefixnull has been successfully added to your Watchlist.

 
 

Please wait...