NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
Zoek perISIN Code 
Geëxpireerde / Beëindigde producten:09.09.2020 - 07.03.2021
Productcategorie
Alle
1093 Resultaten Reset Zoekopdracht
 
PDF
Onderliggende Waarde
  • False
  • True
Type
  • False
  • True
Please select
  • False
  • True
Please select
  • False
  • True
 
Type2
Aalberts
BEST Turbo Long
38,001
38,001
5:1
27.01.2021 14:04
0,00
Aalberts
BEST Turbo Short
37,6685
37,6685
5:1
07.01.2021 09:00
0,00
Aalberts
BEST Turbo Short
39,7751
39,7751
5:1
21.01.2021 13:16
0,00
Aalberts
Turbo Short
39,5696
37,60
5:1
07.01.2021 09:00
0,39
Aalberts
Turbo Short
41,5818
39,60
5:1
20.01.2021 11:54
0,40
AB Inbev
BEST Turbo Long
48,4258
48,4258
10:1
26.02.2021 15:22
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Long
54,2949
54,2949
10:1
22.01.2021 09:41
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Long
56,0428
56,0428
10:1
12.01.2021 00:00
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Long
52,3116
52,3116
10:1
27.01.2021 14:39
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Long
52,0192
52,0192
10:1
25.02.2021 09:00
0,00
AB Inbev
BEST Turbo Long
50,4387
50,4387
10:1
25.02.2021 09:05
0,00
AB Inbev
Turbo Long
48,4212
50,24
10:1
25.02.2021 09:10
0,16
AB Inbev
Turbo Long
52,1229
54,08
10:1
25.01.2021 09:12
0,20
AB Inbev
Turbo Long
50,2192
52,10
10:1
27.01.2021 15:07
0,19
AB Inbev
Turbo Long
46,4888
48,23
10:1
26.02.2021 15:27
0,17
AB Inbev
Turbo Long
53,8293
55,92
10:1
12.01.2021 00:00
0,21
ABN Amro
BEST Turbo Long
8,2509
8,2509
1:1
25.01.2021 09:19
0,00
ABN Amro
BEST Turbo Long
8,0008
8,0008
1:1
25.01.2021 13:42
0,00
ABN Amro
BEST Turbo Short
8,9913
8,9913
1:1
07.01.2021 16:10
0,00
ABN Amro
BEST Turbo Short
9,4651
9,4651
1:1
23.02.2021 09:00
0,00
ABN Amro
BEST Turbo Short
8,4923
8,4923
1:1
06.01.2021 13:05
0,00
ABN Amro
BEST Turbo Short
8,499
8,499
1:1
28.01.2021 14:59
0,00
ABN Amro
BEST Turbo Short
9,944
9,944
1:1
05.03.2021 15:34
0,00
ABN Amro
BEST Turbo Short
8,9872
8,9872
1:1
15.02.2021 09:09
0,00
ABN Amro
Turbo Short
9,4392
8,99
1:1
15.02.2021 09:09
0,45
ABN Amro
Turbo Short
9,9433
9,47
1:1
23.02.2021 09:00
0,47
ABN Amro
Turbo Short
8,9218
8,49
1:1
06.01.2021 13:02
0,43
ABN Amro
Turbo Short
8,929
8,50
1:1
28.01.2021 14:59
0,43
ABN Amro
Turbo Short
9,4409
8,99
1:1
07.01.2021 16:10
0,45
Adobe Systems
BEST Turbo Long
441,5488
441,5488
10:1
04.03.2021 15:56
0,00
Adobe Systems
BEST Turbo Long
461,4162
461,4162
10:1
15.01.2021 00:00
0,00
Adobe Systems
BEST Turbo Long
480,3873
480,3873
10:1
18.02.2021 17:09
0,00
Adobe Systems
BEST Turbo Long
431,5354
431,5354
10:1
05.03.2021 16:20
0,00
Adobe Systems
BEST Turbo Long
460,6363
460,6363
10:1
23.02.2021 15:30
0,00
Adobe Systems
BEST Turbo Short
498,9274
498,9274
10:1
10.02.2021 15:30
0,00
Adobe Systems
Turbo Long
406,0658
430,21
10:1
05.03.2021 16:21
1,90
Adobe Systems
Turbo Long
415,0558
439,79
10:1
04.03.2021 16:04
2,00
Adobe Systems
Turbo Long
433,6813
458,87
10:1
15.01.2021 00:00
2,08
Advanced Micro Devices (AMD)
BEST Turbo Long
74,8632
74,8632
10:1
05.03.2021 17:14
0,00
Advanced Micro Devices (AMD)
BEST Turbo Long
76,9924
76,9924
10:1
04.03.2021 19:53
0,00
Advanced Micro Devices (AMD)
BEST Turbo Long
90,0104
90,0104
10:1
27.01.2021 15:30
0,00
Advanced Micro Devices (AMD)
BEST Turbo Long
85,3825
85,3825
10:1
29.01.2021 18:45
0,00
Advanced Micro Devices (AMD)
BEST Turbo Long
80,8406
80,8406
10:1
23.02.2021 15:41
0,00
Advanced Micro Devices (AMD)
BEST Turbo Long
82,8617
82,8617
10:1
23.02.2021 15:30
0,00
Advanced Micro Devices (AMD)
BEST Turbo Long
78,9008
78,9008
10:1
04.03.2021 16:10
0,00
Advanced Micro Devices (AMD)
BEST Turbo Short
98,259
98,259
10:1
11.01.2021 00:00
0,00
Advanced Micro Devices (AMD)
BEST Turbo Short
94,9898
94,9898
10:1
22.01.2021 15:30
0,00
Advanced Micro Devices (AMD)
Turbo Long
74,1259
79,85
10:1
23.02.2021 15:47
0,43
Advanced Micro Devices (AMD)
Turbo Long
78,7586
84,85
10:1
23.02.2021 15:30
0,37
Advanced Micro Devices (AMD)
Turbo Short
106,9976
98,54
10:1
11.01.2021 00:00
0,69
Toon (25 / 50 / 100) resultaten per pagina
Ga naar pagina Pagina 1 van 22
Door een logo aan te clicken verlaat u nu de CitiFirst website. Citi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website die met deze link wordt geopend. Dit is geen complete lijst van beschikbare brokers.
Kies uw broker
  • Degiro
 
SET AN ALERT
Set an Alert for the Product.
WKN / ISIN
Alert type
Change by
Bid
Percent
Alert name
Notification type
SET AN ALERT
AddOrEditAlert: SetUnderlyingAlertSubHeader
AddOrEditAlert: Isin
Alert type
Change by
AddOrEditAlert: Change Alert
Absolute
Alert name
Notification type
ADD TO WATCHLIST
ActionOverlay: WatchListConfirmationPrefixnull has been successfully added to your Watchlist.

 
 

Please wait...