NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
7-4-2020
Laatste Publicatie

De standen van de futures duiden op een licht hogere opening van de AEX!

 

Terwijl de zorgen over het virus nog volop aanwezig blijven en de economische gevolgen verre van overzichtelijk zijn nemen beleggers alvast een voorschot op een verbetering van de situatie.

Wall Street werd geholpen door een peptalk van voormalig Fed-voorzitter Janet Yellen. Zij voorziet dat de veerkracht van de Amerikaanse economie deze crisis zal verslaan en daarop werd extreem positief gereageerd. De Dow steeg 7,7% de S&P500 sloot 7% hoger en de Nasdaq leverde een winst op van 7,3%. Azië doet het allemaal wat rustiger aan al is het beeld ook daar positief met China dat nog 1,9% hoger staat, Hong Kong noteert 0,55% hoger en in Japan staat de Nikkei vlak voor sluiting op een winst van 0,9%. De Crude Oil Future noteert USD 26,96 bij een EUR/USD op 1,08265.

Vanmorgen werd bekend dat de inflatie in Nederland over maart licht is gedaald van 1,6% naar 1,4%. Brandstof werd goedkoper en veel voedingsmiddelen werden juist duurder. Om 08.00 uur volgt nog de industriële productie van Duitsland over februari en vanmiddag uit de VS om 16.00 uur de openstaande vacatures over februari.

De AEX opende maandag hoger op 486,26 punten waarbij alle 25 hoofdfondsen de handelsweek, in eerste instantie, met winst begonnen. Beleggers moesten het doen met bijzonder weinig nieuwsfeiten op de agenda met voorbeurs al het nieuws dat de fabrieksorders van Duitsland in februari op maandbasis met 1,4% zijn gedaald. Opnieuw moesten een aantal bedrijven melden dat zij voorlopig geen dividend zullen uitkeren. ASR Nederland en NN Group volgen het advies van de DNB om het slotdividend van 2019 in kas te houden terwijl er voldoende cash aanwezig is. Daarmee lijkt Royal Dutch Shell vooralsnog een uitzondering terwijl ook daar de druk toeneemt zolang de olieprijs onder de USD 30 beweegt. De aandacht gaat natuurlijk uit naar de ontwikkelingen in de VS waar de zorgen nog volop aanwezig blijven maar ook daar ruimte was voor herstel. De AEX leverde in eerste instantie een deel van de winst weer in en dat werd mede veroorzaakt door een olieprijs die toch weer begon te zakken. Beleggers zijn nog niet gerust over een oplossing van de productiebeperking die hard nodig is om de prijs niet nog verder te doen zakken. Toen eenmaal duidelijk werd dat Wall Street de winst goed kon vasthouden, bereikte de AEX 491,68 punten als hoogste niveau. Bij het klinken van de slotbel was de winst 3,9% met 489,82 punten als slotstand. De handelsvolumes lagen iets boven gemiddeld. De DAX deed het met een winst van 5,8% duidelijk beter en de Euro STOXX50 steeg 5%. Crude Oil noteert USD 26,75 bij een EUR/USD op 1,07992.

De AEX kende drie aandelen die meer dan 10% hoger konden sluiten. ASMI was met 16,3% de smaakmaker en Unibail-Rodamco herstelde 11,5%. Het al lang geplaagde ArcelorMittal steeg 10,1%. Bij de AMX steeg OCI 14,5%, Altice sloot 12,2% hoger en BAM herstelde 9,6%.

Enige daler binnen de AEX was het aandeel Ahold Delhaize dat 0,3% verloor. Bij de AMX verloor Vopak 4,9%, Flow Traders zakte 2,2% en GrandVision sloot bijna 2,2% lager.

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Negatief.

Door een stijging van 3.9% lag de slotkoers op EUR 489.8. Over de afgelopen 5 dagen bedraagt de stijging 2.9%. Er is sprake van een opwaartse correctie na de vorming van een hogere koersbodem. Een lagere koerstop op EUR 450.6 is noodzakelijk om de huidige trend in stand te houden. Het niveau wordt momenteel getest en is reeds doorbroken, maar nog niet overtuigend genoeg. Positieve signalen:
• De Stochastics staat zeer hoog met een stand van 81. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker.
• Een 10 daags hoogtepunt is bereikt.
• Een opwaartse koerskloof.
De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een neerwaartse trend (MACD(<)0, MA50 daalt) maar met een positief momentum (MACD boven signaallijn, signaallijn Stochastics stijgt). Dit geeft aan dat er sprake is van een opwaartse correctie in de dalende trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van maandag 6 april 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 460,11 (ISIN: DE000KB09F01).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 501,37 (ISIN: DE000KB09FQ8).

Bij Unilever cert is vrijdag de trendrichting voor de korte termijn verlaagd naar Neutraal.

De voorgaande Positieve advisering voor de korte termijn (rend: 10.8%) was geldig sinds 11-03-2019. Vrijdag werd een slotkoers van EUR 53.56 bereikt na een stijging van 0.9%. Per saldo is de koers de afgelopen 5 dagen met 1.1% gedaald. Een doorbraak van de nullijn bij de MACD indicator eind juni 2019 op EUR 53.56 initieerde mede de huidige neutrale trend. Binnen het neutrale trendbeeld is er momenteel sprake van een neergaande beweging bij Unilever cert. Bij een duidelijke doorbraak van EUR 52.9 is er sprake van een technische verzwakking. Negatief signaal is de MACD indicator, deze heeft de nullijn neerwaarts doorbroken. De indicatoren voor de korte termijn van Unilever cert wijzen per saldo op een neerwaartse trend (MACD(<)0, Stochastics(<)50) met een negatief momentum (MACD onder signaallijn, signaallijn Stochastics daalt, koers(<)MA50). De indicatoren geven een mogelijke adviesverlaging aan. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van vrijdag 28 juni 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van Unilever kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 42,03 (ISIN: DE000KB09FN5).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van Unilever kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 51,88 (ISIN: DE000KA99L13).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen in de financiele instrumenten waarover een advies wordt gegeven in dit bericht.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citigroup Global Markets Europe AG, hierna te noemen Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht7-4-2020
Turbobericht6-4-2020
Turbobericht3-4-2020
Turbobericht2-4-2020
Turbobericht1-4-2020
Turbobericht31-3-2020

 

Please wait...