NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
17-9-2019
Laatste Publicatie

De standen van de futures duiden op een vlakke opening van de AEX!

 

Beleggers worstelen met nog meer dossiers die steeds maar dikker worden en maar niet van tafel verdwijnen. Toch komt de deadline van de Brexit steeds dichterbij terwijl het overleg tussen EU en Johnson is een chaos is uitgemond, moeten er begin oktober weer nieuwe gesprekken opgestart worden tussen China en de VS waarvoor de Chinese vice-premier deze week naar de VS zal afreizen voor verdere voorbereidingen en zal het dossier "oliecrisis" voorlopig alle aandacht opeisen. Dit alles vindt plaats in een fase van een economie die niet te veel tegenwind kan gebruiken en waarvoor centrale bankiers gebruikt worden om dit even op te lossen.

In Azië noteren China en Hong Kong duidelijk lager met verliezen die oplopen tussen de 1,3% tot 1,5% terwijl Japan, na een vrije dag, opvallend rustig blijft liggen en vlak voor sluiting rond het slot van afgelopen vrijdag staat. De Crude Oil Future noteert USD 62,23 bij een EUR/USD op 1,10092.

De agenda is op deze Prinsjesdag slecht gevuld met om 11.00 uur wel een belangrijk cijfer (ZEW-index) over het economisch sentiment van Duitsland over de maand september en verder alleen nog uit de VS om 15.15 uur de industriële productie over augustus en om 16.00 uur het vertrouwen onder huizenbouwers over de maand september. Verder zijn beleggers in afwachting van het rentebesluit van de Fed. dat morgenavond bekend wordt gemaakt.

De schade op de financiële markten als gevolg van de aanval op de olie-installaties in Saoedi-Arabië is vooralsnog beperkt gebleven tot verliezen die onder de 1% bleven. Wel beleefde de olieprijs zelf de grootste stijging ooit.

De AEX opende maandag licht lager op 575,03 punten. Zwaargewicht Royal Dutch Shell gaf een goed tegenwicht om de verliezen te beperken. De aanslagen hebben tot gevolg dat 5% van de wereldwijde productie voorlopig is weggevallen en dat veroorzaakte in eerste instantie een explosie van de olieprijs die eerder vannacht zelfs bijna 20% bedroeg. De VS kwam al snel met het bericht dat de strategische voorraden, indien gewenst, beschikbaar komen. Dat zorgde direct voor enige "afkoeling". Voorlopig zullen er dagelijks ruim 5 miljoen minder vaten olie uit de grond worden gepompt en het is de vraag hoelang deze situatie blijft voortduren. Andere vragen waar deskundigen zich over buigen is hoe eenvoudig deze aanval heeft kunnen plaatsvinden en wie er nu daadwerkelijk achter deze aanslagen zitten. Dat er op korte termijn sprake is van een daadwerkelijke schaarste lijkt onwaarschijnlijk maar dat de prijzen deze week verhoogd zullen worden mag duidelijk zijn. Beleggers werden nauwelijks afgeleid met overig economisch nieuws want na de matige cijfers over de industriële productie in China (augustus +4,4% op jaarbasis) moest er tot ver in de middag gewacht worden op de Empire State-index die voor de regio New York in september een daling liet zien van 4,8 naar 2. Alleen de werkgelegenheidsindex kon voor die regio, na drie maanden van daling, nu eindelijk weer een stijging laten zien. Verder zorgde de aankondiging van een staking bij General Motors voor onrust waardoor General Motors (-4,2%) en dus ook Wall Street extra geraakt werden. Kort na opening van de beurzen in de VS kon de AEX de schade nog beperken met 575,56 punten als hoogste stand maar de slothandel bepaalde het verlies op bijna 0,6% en een eindstand van 573,46 punten. De DAX verloor 0,7% en de Euro STOXX50 leverde 0,9% in.

Het aandeel Royal Dutch Shell was met een winst van 2,5% één van de weinige stijgers binnen de AEX waar KPN 1,5% hoger kon sluiten en ABN AMRO 0,5%. Bij de AMX herstelde Altice ruim 5,5% en profiteerden de olie gerelateerde aandelen Fugro met 2,5% en SBM Offshore 2,1%.

Bij de AEX had DSM last van een hogere olieprijs en verloor het aandeel 3,26%. Takeaway verloor 2,95% en IMCD 2,5%. Bij de AMX verloor Air France-KLM ruim 3,2% en Besi bijna 3,2% terwijl OCI met 2,6% verlies de dag afsloot.

 

Wall Street bleef vrij rustig onder deze druk en sloot licht lager met 0,5% verlies voor de Dow en de S&P500 met de Nasdaq sloten ieder 0,3% lager. 

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Positief.

Door een daling van 0.6% lag de slotkoers op EUR 573.5. In totaal is de koers de afgelopen 5 dagen met 0.9% gestegen. De trend werd positief nadat o.a. het 25 daags hoogtepunt op EUR 569.8 uit begin september 2019 opwaarts werd doorbroken. De doorbraak van de koerstop op EUR 548.9 van begin augustus 2019 en het bijbehorende opwaartse momentum bevestigen de stijgende trend bij de AEX-index. Positief signaal is de Stochastics, deze is nog steeds aan de hoge kant met een stand van 89. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar de neerwaartse koersreactie nog iets verder door kan zetten. De indicatoren voor de korte termijn (MACD, Stochastics, MA50) van de AEX-index zijn unaniem en wijzen op een opwaartse trend met een positief momentum. Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van maandag 16 september 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 560,11 (ISIN: DE000KA1TUQ7).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 580,35 (ISIN: DE000KA1TCD3).

De trend voor de korte termijn van de DJ Euro STOXX 50 is Positief.

Door een daling van 0.9% lag de slotkoers op EUR 3518. Per saldo is de koers de afgelopen 5 dagen met 0.7% gestegen. De trend werd positief nadat o.a. het 25 daags hoogtepunt op EUR 3495 uit begin september 2019 opwaarts werd doorbroken. Een overtuigende doorbraak van de koerstop op EUR 3544 die momenteel wordt getest, wordt verwacht. Dit zou direct een sterke bevestiging zijn van de opwaartse trend. De indicatoren voor de korte termijn van de DJ Euro STOXX 50 wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50, MA50 stijgt) met een positief momentum (MACD boven signaallijn, koers(>)MA50). Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van maandag 16 september 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de Euro STOXX 50 kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 3.400,40 (ISIN: DE000KA1TXU3).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de Euro STOXX 50 kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 3.679,84 (ISIN: DE000KA1S8P3).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citigroup Global Markets Europe AG, hierna te noemen Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht17-9-2019
Turbobericht16-9-2019
Turbobericht13-9-2019
Turbobericht12-9-2019
Turbobericht11-9-2019
Turbobericht10-9-2019

 

Please wait...