NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
18-4-2019
Laatste Publicatie

De standen van de futures duiden op een licht lagere opening van de AEX!

 

Het is vandaag de laatste handelsdag voor een lang Paasweekend waarbij voor Euronext de handel op dinsdag 23 april weer zal starten. Naast veel macro-economisch nieuws zijn er ook de nodige bedrijfscijfers en expireren ook nog eens veel optie series.

 

Wall Street beleefde woensdag een rustige handelsdag met toch nog licht lagere koersen ondanks meevallende cijfers over de handelsbalans. De Dow met de Nasdaq sloten nagenoeg vlak en de S&P500 verloor ruim 0,2%. In Azië overheersen lagere koersen met China dat 0,3% lager staat, Hong Kong laat een verlies zien van 0,5% en in Japan staan de Nikkei vlak voor sluiting 0,75% lager. De Crude Oil Future noteert USD 63,85 bij een EUR/USD op 1,13004.

Vanmorgen werd bekend dat de werkloosheid in Nederland in maart is uitgekomen op 3,3% en daarmee lager is dan voor de crisis! Op de agenda staan nog om 08.00 uur de producentenprijzen (maart) van Duitsland en voorlopige cijfers van de samengestelde inkoopmanagersindex (april) zijn er om 09.15 uur van Frankrijk, Duitsland (09.30 uur), de Eurozone (10.00 uur) en de VS (15.45 uur). Uit Engeland volgen om 10.30 uur de detailhandelsverkopen over maart en vanmiddag uit de VS nog om 14.30 uur de wekelijkse steunaanvragen en om 16.00 uur de bedrijfsvoorraden over februari met de leidende indicatoren over maart. Bedrijfscijfers zijn er van Arcadis, Basic-Fit, Sligro en Unilever.

 

Het handelstekort van de VS is in februari onverwacht gedaald van USD 51,1 mrd naar USD 49,4 mrd terwijl een verdere stijging tot USD 53,8 mrd was voorzien. Samen met meevallende economische cijfers uit China was dit de drijfveer voor opnieuw een positieve beursdag al was er ook wel een kleine hapering waar te nemen.

De AEX opende woensdag licht hoger op 565,90 punten. Naast de meevallende groeicijfers van China (BBP +6,4%), werden de cijfers van ASML en Vopak bij opening goed ontvangen maar gedurende de handelsdag slonk het optimisme voor ASML. De AEX kon de winst in eerste instantie uitbouwen tot ruim 567 punten maar deze slonk richting het middaguur tot 565,50 punten. Van de Eurozone was ondertussen bekend geworden dat het overschot op de handelsbalans in februari was toegenomen van EUR 16,5 mrd een jaar geleden tot EUR 17,9 mrd. De export steeg op jaarbasis met 4,4% en de import met 4%. De inflatie binnen de Eurozone nam in maart licht af van 1,5% tot 1,4% en de inflatie van Engeland bleef gelijk op 1,9%. De bedrijfscijfers van Danone (+0,5%), PepsiCo (+3,2%) en Morgan Stanley (+2,3%) waren beter dan verwacht terwijl IBM 3% verloor op de cijfers van gisterenavond en Netflix een fractie kon stijgen. De AEX kwam pas echt in beweging toen de cijfers over de handelsbalans van de VS bekend werden gemaakt met vandaag een top op 568,23 punten. De opening van Wall Street was echter niet overtuigend want de winst van de AEX verdween al weer ruim een half uur nadat de handel in de VS gestart was met 564,93 punten als laagste niveau. De groothandelsvoorraden in de VS stegen in februari licht met 0,2% en de wekelijkse olievoorraden namen onverwacht af. De AEX sloot 0,18% hoger op 566,19 punten terwijl de DAX 0,47% hoger kon sluiten en de Euro STOXX50 0,4%.

Vopak was de uitblinker bij de AEX met 4,3% winst in reactie op de cijfers. ArcelorMittal steeg 4,1% en Aegon 2,1%. Bij de AMX steeg Aperam 3,1%, Intertrust steeg 2,05% en AMG kreeg er 1,8% bij.

Grootste daler binnen de AEX was het aandeel Galapagos dat 3,33% verloor. IMCD leverde bijna 2% in en Unibail-Rodamco 0,9%. Bij de AMX verloor Eurocommercial 1,4%, WDP leverde 0,85% in en Corbion 0,36%.

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Positief.

Woensdag bedroeg de slotkoers EUR 566.2 ( 0.2%), dit betekent voor de AEX-index de hoogste koers sinds begin augustus 2018. Het technisch beeld van de AEX-index is zeer sterk. De doorbraak van de koerstop van medio maart 2019 op EUR 552.7 en de voorgaande hogere koersbodem zijn hiervan getuige. Een voortzetting van de stijgende trend wordt verwacht. Positieve signalen:
• De Stochastics staat zeer hoog met een stand van 93. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker.
• Een 50 daags hoogtepunt is bereikt.
De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50, MA50 stijgt) met een positief momentum (MACD boven signaallijn, koers(>)MA50). Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van woensdag 17 april 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 550,27 (ISIN: DE000CP68MB9).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 582,79 (ISIN: DE000CY51JJ6).

De trend voor de korte termijn van Apple Inc is Positief.

Woensdag werd een slotkoers van USD 203.1 bereikt na een stijging van 2.0%, sinds medio november 2018 heeft Apple Inc niet meer zo hoog gestaan als nu. Een doorbraak van de nullijn bij de MACD indicator begin februari 2019 op USD 171.3 initieerde mede de huidige positieve trend. Het technisch beeld van Apple Inc is zeer sterk. De doorbraak van de koerstop van eind maart 2019 op USD 195.1 en de voorgaande hogere koersbodem zijn hiervan getuige. Een voortzetting van de stijgende trend wordt verwacht. Positieve signalen:
• De Stochastics staat zeer hoog met een stand van 99. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker.
• Een 50 daags hoogtepunt is bereikt.
De indicatoren voor de korte termijn van Apple Inc wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50, MA50 stijgt) maar ook een afnemend momentum (MACD onder signaallijn, signaallijn Stochastics daalt). Dit geeft aan dat er sprake is van een correctie in de opwaartse trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van woensdag 17 april 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van Apple kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 110,56 (ISIN: DE000CX59159).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van Apple kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 214,86 (ISIN: DE000CP68HN4).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citigroup Global Markets Europe AG, hierna te noemen Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht18-4-2019
Turbobericht17-4-2019
Turbobericht16-4-2019
Turbobericht15-4-2019
Turbobericht12-4-2019
Turbobericht11-4-2019

 

Please wait...