NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
17-1-2020
Laatste Publicatie

De standen van de futures duiden op een hogere opening van de AEX!

 

De Amerikaanse beurs kent blijkbaar geen maat met records die telkens weer sneuvelen en veel beleggers zich tegelijk afvragen of dit wel zo kan doorgaan. Na een eerste lauwe reactie op het ondertekenen van de eerste fase van de handelsdeal kwam Trump persoonlijk weer in actie om het succes van deze stap te onderstrepen waarmee de twijfel over de inhoud van het document meer ruimte kreeg richting succes.

Wall Street liet voor de belangrijkste indices opnieuw een all-time-high noteren met 0,9% winst voor de Dow, de S&P500 steeg 0,8% en de Nasdaq deed het fantastisch met ruim 1% winst. Het enthousiasme in de VS is nog steeds niet terug te vinden in Azië waar China slechts licht boven het slot van donderdag noteert en Hong Kong staat vrijwel vlak. Alleen Japan doet een beetje mee met een Nikkei die 0,45% hoger staat. De Crude Oil Future noteert USD 58,55 bij een EUR/USD op 1,11395.

Vanmorgen waren er al cijfers uit China waar de economische groei KW4 is uitgekomen op 6% en dat is gelijk aan het derde kwartaal en tevens volgens verwachting. De detailhandelsverkopen stegen in december met 8% en de industriële productie groeide in december met 6,9% na een groei van 6,2% in november en 5,9% die was voorzien. Op de agenda staan nog uit Engeland om 10.00 uur de lopende rekening over november en om 10.30 uur de detailhandelsverkopen over december. Van de Eurozone om 11.00 uur de inflatie over december en vanmiddag uit de VS om 14.00 uur de huizenbouw en bouwvergunningen over december, om 15.15 uur de industriële productie over december en om 16.00 uur, naast de openstaande vacatures van november, het consumentenvertrouwen (januari) volgens de Universiteit van Michigan. Bedrijfscijfers zijn er onder meer van Schlumberger .

Beleggers konden donderdag dan eindelijk reageren op de ondertekende deal tussen China en de VS. Deze is op het eerste gezicht niet echt overtuigend en lijkt meer weg hebben van een intentieverklaring dan een echte deal met duidelijke concrete afspraken. Toch blijft de ondertoon positief vanuit de gedachte: beter iets dan niets!

De AEX opende gisteren licht hoger op 612,41 punten en sloot daar een fractie onder waardoor de indruk ontstaat dat er vrijwel niets gebeurd is. Na een korte aarzeling bereikte de AEX rond 10.00 uur het hoogste niveau op 614,41 punten om vervolgens weer heel gemakkelijk de winst ook weer uit handen te geven. Voorbeurs waren er degelijke cijfers over de werkloosheid in Nederland die in december uitkwam op 3,2%. Verder steeg de Duitse inflatie in december van 1,1% naar 1,5% en bleek uit de notulen van de ECB dat er gewezen wordt op de schadelijke gevolgen van een negatieve rente waarvoor de beleidsmakers meer oog moeten hebben. Het maandrapport van het IEA over de oliemarkt bevatte nauwelijks verrassingen en zo kon het gebeuren dat de AEX de eerdere winst volledig verspeelde met 611,36 punten als laagste niveau. Dat er uiteindelijk toch nog met een kleine winst kon worden afgesloten kwam door prima cijfers over de Amerikaanse economie waar de wekelijkse steunaanvragen met 10.000 afnam, de detailhandelsverkopen in december, volgens verwachting, met 0,3% zijn gestegen en de activiteiten in Philadelphia in januari een onverwachte stijging laten zien van 2,4 tot 17. Verder werd bekend dat de groothandelsvoorraden in november met 0,2% op maandbasis zijn gedaald en dat de bedrijfsresultaten van Morgan Stanley (+7%) uitstekend waren. Voor Wall Street reden genoeg om hoger van start te gaan terwijl de AEX krap 0,1% hoger kon sluiten op 612,06 punten. De DAX sloot vrijwel vlak (-0,02%) en de Euro STOXX50 sloot ruim 0,1% hoger.

Grootste stijger binnen de AEX was het aandeel Galapagos dat 4,1%% hoger kon sluiten, KPN steeg 1,6% en IMCD ruim 1%. Bij de AMX steeg SBM Offshore 2,3%, WDP steeg 1,3% en Signify 1,2%.

De rode lantaarn van de AEX ging dit keer naar Randstad dat 1,4$ verloor. Akzo Nobel leverde 1,2% in en Ahold Delhaize verloor 0,8%. Bij de AMX verloor ASMI 1,75%, Aperam leverde 1,6% in en TKH verloor 1,5%.

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Positief.

Donderdag werd een slotkoers van EUR 612.1 bereikt na een stijging van 0.1%. De trend werd positief nadat de signaallijn de MACD indicator bij een koers van EUR 562.7, begin oktober 2019 opwaarts doorbrak. Het technisch beeld van de AEX-index is zeer sterk. De doorbraak van de koerstop van medio november 2019 op EUR 599 en de voorgaande hogere koersbodem zijn hiervan getuige. Een voortzetting van de stijgende trend wordt, ondanks de matige koersontwikkeling de laatste tijd, verwacht. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50, MA50 stijgt) maar ook een afnemend momentum (MACD onder signaallijn, signaallijn Stochastics daalt). Dit geeft aan dat er sprake is van een correctie in de opwaartse trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van donderdag 16 januari 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 600,34 (ISIN: DE000KA48WV3).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 619,07 (ISIN: DE000KA478N8).

De trend voor de korte termijn van Akzo Nobel is Positief.

Donderdag werd een slotkoers van EUR 87.97 bereikt na een daling van 1.2%. De koers daalde 2.0% over de afgelopen 5 dagen. de huidige positieve trend werd mede geïnitieerd nadat het VG 40 medio oktober 2019 opwaarts krulde. Er is sprake van een neerwaartse correctie na de vorming van een hogere koerstop. Een gelijke koersbodem op EUR 88.3 geeft de positieve trend weer wat lucht. Negatief signaal is de Stochastics, deze staat zeer laag met een stand van 13. Dit geeft aan dat het neerwaartse momentum krachtig is, maar een opwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. De indicatoren voor de korte termijn van Akzo Nobel wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, MA50 stijgt) maar ook een afnemend momentum (MACD onder signaallijn, signaallijn Stochastics daalt, koers(<)MA50). Dit geeft aan dat er sprake is van een correctie in de opwaartse trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van donderdag 16 januari 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van Akzo Nobel kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 80,61 (ISIN: DE000KA47VW5).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van Akzo Nobel kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 94,09 (ISIN: DE000KA47VY1).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citigroup Global Markets Europe AG, hierna te noemen Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht17-1-2020
Turbobericht16-1-2020
Turbobericht15-1-2020
Turbobericht14-1-2020
Turbobericht13-1-2020
Turbobericht10-1-2020

 

Please wait...