NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
14-11-2018
Laatste Publicatie

De standen van de futures duiden op een lagere opening van de AEX! 

 

De AEX opende gisteren hoger op 527,79 punten en kon die winst ook vrij snel uitbreiden tot ruim 529,50 punten. De oorzaak voor deze onverwachte stijging kwam alleen door het nieuws dat er tijdens de G20-top heel misschien een opening is om een dreigende handelsoorlog tussen China en de VS een halt toe te roepen. De partijen zijn weer in gesprek met elkaar en dat alleen al geeft de belegger moed. Voorbeurs werd bekend dat de inflatie van Duitsland in oktober, volgens verwachting, is uitgekomen op 2,5% (september 2,3%) en later in de ochtend bleek dat het economisch sentiment in november een fractie is verbeterd. De Duitse ZEW-index kwam uit op -24,1 tegenover -24,7 in oktober en -25 verwacht. Tevens werd bekend dat de werkloosheid van Engeland, tot september gemeten, is gestegen van 4 naar 4,1%. Onder druk van een lagere olieprijs was het vooral zwaargewicht Royal Dutch Shell dat de winst van de AEX grotendeels deed verdampen. Tevens werd er veel gespeculeerd over de stugge houding van de regering in Italië dat, gesteund door de eigen bevolking, geen moeite wil doen om de begroting op enkele belangrijke punten, aan te passen. Het bleef ook lang onzeker hoe Wall Street zou openen na de stevige verliezen van maandag en die zorg bleek terecht. De Nasdaq opende wel gelijk hoger maar de Dow kende geen overtuiging waardoor de AEX ruim een uur voor sluiting 525,15 als laagste punt noteerde. Voorzichtige drong het nieuws door dat er mogelijk toch een akkoord op tafel ligt met belangrijke afspraken voor een Brexit. Het is nog volstrekt onduidelijk hoe het Britse Parlement hiermee zal omgaan maar voorlopig is iets beter dan niets en zorgde dit nieuws alvast voor een flinke eindspurt van de AEX die 0,67% hoger kon sluiten op 529,61 punten. De DAX herstelde 1,3% en de Euro STOXX50 kreeg er bijna 1% bij.

 

 

Terwijl de beurzen gisterenmiddag in het laatste halfuur omhoog schoten na signalen over een mogelijke deal voor de Brexit, is het optimisme hierover inmiddels al weer ver weggezakt. Vandaag moet blijken of het kabinet van May akkoord kan gaan en daarna wacht een nog grotere hobbel waarbij het Parlement nog moet instemmen.
Wall Street kon geen richting kiezen en werd vooral beïnvloed door een steeds maar verder dalende olieprijs waardoor de Dow 0,4% verloor, de S&P500 leverde 0,15% in en de Nasdaq sloot vlak. In Azië laat China een verlies zien van 0,8% en noteert Hong Kong 0,6% lager. In Japan is de Nikkei zojuist gesloten met een kleine winst van 0,16%. Cijfers over het BBP KW3 geven aan dat de economie van Japan op kwartaalbasis met 0,3% is gekrompen. De Crude Oil Future is gedaald naar USD 55,34 bij een EUR/USD op 1,12968. Handelaren maken zicht zorgen om het aanbod nu inmiddels duidelijk wordt dat de sancties tegen Iran maar deels effect hebben.

Vanmorgen waren er cijfers over de economie van China waar de industrie in oktober iets harder groeide dan voorzien (5,9% versus 5,7%) terwijl de groei van de detailhandelsverkopen juist afnam van 9,2% in september tot 8,6% op jaarbasis in oktober. Duitsland komt om 08.00 uur met nieuwe cijfers BBP KW3 en Nederland volgt om 09.30 uur. Cijfers over de inflatie (oktober) zijn er om 08.45 uur van Frankrijk en om 14.30 uur uit de VS. Verder heeft Italië geen echte nieuwe begroting ingediend bij Brussel terwijl de deadline hiervoor vannacht afliep. Het land riskeert hiermee een serie boetes!

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Negatief.

Door een stijging van 0.7% lag de slotkoers op EUR 529.6. De stijging van de afgelopen 5 dagen bedraagt in totaal 1.4%. De trend werd negatief nadat het VG 40 bij een koers van EUR 538.5, begin september 2018 een neerwaartse richting aannam. Er is sprake van een opwaartse correctie na de vorming van een lagere koersbodem. Positief signaal is de Stochastics, deze staat zeer hoog met een stand van 86. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een neerwaartse trend (MACD(<)0, MA50 daalt) maar met een positief momentum (MACD boven signaallijn, signaallijn Stochastics stijgt). Dit geeft aan dat er sprake is van een opwaartse correctie in de dalende trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 13 november 2018.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 519,13 (ISIN: DE000CP230X5).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 540,35 (ISIN: DE000CP06SS0).

De trend voor de korte termijn van Philips is Negatief.

Met een stijging van 0.5% werd dinsdag een slotkoers van EUR 33.66 bereikt. In totaal is de koers de afgelopen 5 dagen met 0.8% gestegen. Er is sprake van een opwaartse correctie na de vorming van een lagere koersbodem. Dit is een normale fase in een dalende trend. De indicatoren voor de korte termijn van Philips wijzen per saldo op een neerwaartse trend (MACD(<)0, MA50 daalt) maar met een positief momentum (MACD boven signaallijn, signaallijn Stochastics stijgt). Dit geeft aan dat er sprake is van een opwaartse correctie in de dalende trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 13 november 2018.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van Philips kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 30,52 (ISIN: DE000CQ5APZ1).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van Philips kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss op 35,97 (ISIN: DE000CQ5BZ91).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citigroup Global Markets Europe AG, hierna te noemen Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht14-11-2018
Turbobericht13-11-2018
Turbobericht12-11-2018
Turbobericht9-11-2018
Turbobericht8-11-2018
Turbobericht7-11-2018

 

Please wait...