NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
23-8-2019
Laatste Publicatie

De standen van de futures voorzien een hogere opening van de AEX!

 

Terwijl de agenda met macro-economisch nieuws vrijwel leeg is zullen beleggers en economen de aandacht volop richten op, in eerste instantie, de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole waar Powell vandaag een belangrijke toespraak zal houden en dit weekend is er in Frankrijk ook nog de top van de G7!. Over de G7 is het tot nu toe betrekkelijk rustig gebleven maar er kunnen toch weer belangrijke uitspraken gedaan worden die beleggers in beweging zetten.

Wall Street liet donderdag een licht wisselend beeld zien met een Dow die toch nog 0,2% hoger kon sluiten en kleine verliezen waren er voor de S&P500 (-0,05%) en de Nasdaq (bijna -0,4%). Azië noteert licht hoger met China en Hong Kong die beide nog 0,4% hoger staan en in Japan staat de Nikkei vlak voor sluiting op een winst van 0,3%. De Crude Oil Future noteert USD 55,35 bij een EUR/USD op 1,10695.

Vanmorgen werd bekend dat de kerninflatie van Japan in juli gelijk is gebleven op 0,6% op jaarbasis en dat was volgens verwachting. Om 16.00 uur komt uit de VS alleen nog het cijfer van de nieuwe woningverkopen over de maand juli. ASR Nederland kwam vanmorgen met de kwartaalcijfers waarbij opvalt dat het bedrijf vooral positief is over de tweede helft van 2019.

De AEX opende donderdagmorgen licht lager op 548,61 punten en zag het verlies in eerste instantie oplopen tot net boven de 547 punten. Beleggers reageerden toch licht teleurstellend op meer signalen op een verdere rentedaling in de VS en zijn nu in afwachting van de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Toch was de AEX in staat om het verlies gedurende de handelsdag geheel weg te poetsen met 550,95 punten als top van deze handelsdag. Voorlopige cijfers over de samengestelde inkoopmanagersindex over de maand augustus waren licht positief en steeg in Frankrijk van 51,9 naar 52,7, voor Duitsland kwam deze uit op 51,4 versus 50,9 in juli en voor de Eurozone als geheel steeg het cijfer van 51,5 naar 51,8. Hoewel de industrie nog steeds als zwakke plek gezien wordt, was daar toch een lichte verbetering waar te nemen. Later op de middag volgde nog het consumentenvertrouwen binnen de Eurozone en die zakte in augustus van -6,6 naar -7,1. Uit de VS werd bekend dat de wekelijkse steunaanvragen harder afnamen dan voorzien (-12.000 versus -4.000) en volgens de cijfers van onderzoeksbureau Markit zakte het samengestelde cijfer van 52,6 naar 50,9. De conjunctuur barometer van de VS liet echter een lichte verbetering zien en samen met enkele uitspraken van enkele Fed-prominenten zorgde dit voor twijfels over het tempo van aanpassingen in de rente. Wall Street had moeite om kleur te bekennen maar zag de verliezen toch verder oplopen waardoor de AEX ook weer wegzakte met, punten als laagste niveau. De AEX sloot op 546,90 punten en dat is een verlies van ruim 0,6%. De DAX sloot 0,5% lager en de Euro STOXX50 leverde bijna 0,8% in.

De AEX kende bijna geen winnaars en de aandelen die toch stegen waren best opmerkelijk want en waren de laatste maanden veelal bij de dalers te vinden. ArcelorMittal steeg 2,9% en ING herstelde 2% terwijl Aegon genoegen moest nemen met 0,2% winst. Bij de AMX steeg Aperam 1,95%, Wereldhave kreeg er 1% bij en Flow Traders 0,9%.

Grootste daler binnen de AEX was Adyen dat bijna 5% verloor op de cijfers. IMCD leverde toch weer 2,5% in en Galapagos 2,2%. Bij de AMX verloor BAM 7,5% op de cijfes en Boskalis 3,5%. Arcadis bleef met een verlies van 2,7% ook ruim achter bij de rest.

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Negatief.

Met een daling van 0.6% werd donderdag een slotkoers van EUR 546.9 bereikt. Per saldo is de koers de afgelopen 5 dagen met 2.3% gestegen. de huidige negatieve trend werd mede geïnitieerd door de duidelijke uitbraak onder EUR 539.6, het 50 daags dieptepunt, begin augustus 2019. Er is sprake van een opwaartse correctie na de vorming van een gelijke koersbodem. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een neerwaartse trend (MACD(<)0, Stochastics(<)50, MA50 daalt) maar met een positief momentum (MACD boven signaallijn, signaallijn Stochastics stijgt). Dit geeft aan dat er sprake is van een opwaartse correctie in de dalende trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van donderdag 22 augustus 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 539,81 (ISIN: DE000KA1TKX4).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 560,56 (ISIN: DE000KA1TFG9).

Bij Aalberts Industries is maandag de trendrichting voor de korte termijn verlaagd naar Neutraal.

De vorige Positieve trend voor de korte termijn (rend: 3.7%) werd afgegeven op 21-06-2019. Met een daling van 0.4% werd donderdag een slotkoers van EUR 34.22 bereikt. Over de afgelopen 5 dagen bedraagt de stijging 2.7%. Binnen het neutrale trendbeeld is er momenteel sprake van een afzwakkende neergaande beweging bij Aalberts Industries. Bij een duidelijke doorbraak van EUR 30.07 is er sprake van een technische verzwakking. De indicatoren voor de korte termijn van Aalberts Industries wijzen per saldo op een neerwaartse trend (MACD(<)0, Stochastics(<)50) met een negatief momentum (MACD onder signaallijn, koers(<)MA50). De indicatoren geven een mogelijke adviesverlaging aan. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van donderdag 22 augustus 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van Aalberts kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 32,05 (ISIN: DE000KA1S0Q8).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van Aalberts kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 35,99 (ISIN: DE000KA1TL15).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citigroup Global Markets Europe AG, hierna te noemen Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht23-8-2019
Turbobericht22-8-2019
Turbobericht21-8-2019
Turbobericht20-8-2019
Turbobericht19-8-2019
Turbobericht16-8-2019

 

Please wait...