NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
4-12-2020
Laatste Publicatie

De standen van de futures duiden op een vlakke opening van de AEX!

Beleggers zullen vandaag vooral oog hebben voor het officiële banenrapport van de VS dat vanmiddag bekend wordt gemaakt. De wisselende berichten van eerder deze week, toen het ADP-banenrapport tegen viel en gisteren de wekelijkse steunaanvragen licht beter waren, maken het lastig om een helder beeld te krijgen. De consensus ligt in ieder geval op 520.000 nieuwe banen en een werkloosheid van 6,8%!

Wall Street leek een rustige handelsdag te hebben waarbij het sentiment in de slotfase licht werd verstoord door het nieuws dat Pfizer en BioNTech problemen hebben om de beloofde productie na te komen vanwege problemen met grondstoffen. De Dow kon 0,3% hoger sluiten, de S&P500 verloor nog minder dan 0,1% en de Nasdaq won 0,2%. Azië laat voorlopig nog kleine uitslagen zien met China dat inmiddels net onder het slot van donderdag staat, Hong Kong noteert 0,15% hoger en in Japan staat de Nikkei 0,2% lager . Brent Oil noteert USD 49,74 bij een EUR/USD op 1,21562.

Eindelijk is er dan nieuws te melden over de bijeenkomst van de OPEC+ waar besloten is dat er vanaf januari toch zo'n 500.000 vaten per dag meer geproduceerd mogen worden. Het is geen al te grote stap terwijl het de verwachting was dat de beperkingen met een half jaar verlengd zouden worden. Op de agenda staan om 08.00 uur de fabrieksorders van Duisland over oktober en vanmiddag om 14.30 uur uit de VS het banenrapport met de werkloosheid over november en de handelsbalans over oktober. Om 16.00 uur volgen nog de fabrieksorders over oktober.

Dat de dienstensector momenteel meer last heeft van de crisis dan de industrie werd vandaag weer bevestigd met nieuwe cijfers van de inkoopmanagersindex over november. Terwijl de industrie overwegend groeicijfers kon laten zien, is het beeld bij de dienstensector een stuk somberder. In een meerderheid van landen is er sprake van krimp.

De AEX opende donderdagmorgen licht hoger op 612,43 punten en kon die winst in het eerste half uur nog uitbreiden met 613,26 punten als hoogste stand. Beleggers trokken zich op in de verwachting dat de Fed, na de verklaring van Powell voor het Congres, de geldkraan verder zal opendraaien terwijl de onderhandelingen hierover nog altijd niet willen vlotten. Met de bekendmaking van de cijfers over de dienstensector verloor de AEX in rap tempo terrein met een laagste stand op 608,39 punten. De EUR/USD bereikte aan het eind van deze dag een hoogste stand van bijna 1,22 en dat gebeurde voor het laatste in april 2018. Na de goede cijfers van de dienstensector in China was het in Europa een stuk slechter met als enig lichtpuntje het feit dat de verwachtingen soms nog zwakker waren dan uiteindelijk gemeld. Frankrijk zakte van 46,5 naar 38,8, Italië verzwakte van 41,5 naar 39,4 en Duitsland kromp verder van 49,5 naar 46 zodat voor de Eurozone als geheel het cijfer zakte van 46,9 naar 41,7 waar 41,3 was voorzien. Engeland ging van een groei op 51,4 naar een krimp van 47,6 en een stand van 45,8 die was voorzien. Amerika gaf een wisselend beeld met een keurige groei volgens Markit (van 56,9 naar 58,4) terwijl het ISM-cijfer, volgens verwachting, zakte van 56,6 naar 55,9. Beleggers op Wall Street kregen echter steun van meevallende cijfers over de wekelijkse steunaanvragen die, in de afgelopen week, met 75.000 zijn afgenomen tot 712.000 al werd het cijfer van de week ervoor wel opwaarts bijgesteld. Terwijl Wall Street licht hoger noteerde sloot de AEX 0,1% lager op 610,48 punten. De DAX sloot 0,45% lager en de Euro STOXX50 verloor ruim 0,1%. .

Grootste stijger binnen de AEX was het aandeel ArcelorMittal dat 3,7% hoger kon sluiten. Adyen won 1,9% en Prosus steeg 1,6%. Bij de AMX steeg OCI 3,2%, Air France-KLM won 2,9% en Basic-Fit sloot 2,1% hoger.

Grootste daler binnen de AEX was Unibail Rodamco dat 3,6% verloor. Just Eat Takeaway leverde 2,35% in en Unilever sloot 2,2% lager. Bij de AMX was de rode lantaarn voor Pharming dat 3,5% verloor. Fugro leverde nog eens 2,5% in en SBM Offshore zakte 2,1%.

De trend voor de kortetermijn van de AEX-index is Positief.

Door een daling van 0.1% lag de slotkoers op EUR 610.5. De stijging van de afgelopen 5 dagen bedraagt in totaal 0.5%. De huidige positieve trend werd mede geïnitieerd nadat de MACD indicator de nullijn opwaarts doorbrak. De doorbraak van de koerstop op EUR 572.5 en het bijbehorende opwaartse momentum bevestigen de stijgende trend bij de AEX-index. Positief signaal blijft de Stochastics, deze staat zeer hoog met een stand van 91. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50, MA50 stijgt) maar ook een afnemend momentum (MACD onder signaallijn, signaallijn Stochastics daalt). Dit geeft aan dat er sprake is van een correctie in de opwaartse trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van donderdag 3 december 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 590,58 (ISIN: DE000KE020U9).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 619,89 (ISIN: DE000KA48X86).

De trend voor de kortetermijn van DSM is Neutraal.

Door een daling van 1.6% lag de slotkoers op EUR 134.5, hierdoor zet DSM de laagste slotkoers neer sinds eind september 2020. De huidige neutrale trend werd mede geïnitieerd nadat het VG 40 opwaarts krulde. Het koersbeeld van DSM is neutraal maar momenteel wordt het niveau van EUR 137.1 getest. Het niveau is doorbroken waardoor het technisch beeld verzwakt. Gegeven het neerwaartse momentum lijkt een verdere doorbraak kansrijk. Negatief signaal: de Stochastics staat zeer laag met een stand van 2. Dit geeft aan dat het neerwaartse momentum krachtig is, maar een opwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. De indicatoren voor de korte termijn (MACD, Stochastics, MA50) van DSM zijn unaniem en wijzen op een neerwaartse trend met een negatief momentum. De indicatoren geven een mogelijke adviesverlaging aan. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van donderdag 3 december 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van DSM kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 125,85 (ISIN: DE000KB5Q0F7).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van DSM kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 149,77 (ISIN: DE000KB8FCN5).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Global Markets Deutschland AG en/of aan haar gelieerde ondernemingen handelen regelmatig op de AEX-Index, of op producten die gelieerd zijn aan de AEX-Index als market maker of opdrachtgever. Het is mogelijk dat deze instellingen verschillende vormen van business relaties hebben met de uitgever van betrekkelijke producten en hierdoor vertrouwelijke informatie kunnen krijgen betreffende zulke producten of diens onderliggende waarden. Verder willen wij u erop wijzen dat wij posities kunnen aanhouden op alle relevante producten of gelieerde producten op de onderliggende waarden, zoals hedge posities, welke een nadelige invloed kunnen hebben op de prijs, quote, index en/of andere factoren en hierdoor op de waarde van de relevante producten.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Potentiële beleggers moeten bewust zijn van de risico’s verbonden aan financiële producten, zoals geheel kapitaalverlies, en moeten alleen beslissen in zulke producten te investeren, na voldoende beoordeling gebaseerd op het prospectus, welke verkregen kan worden bij de uitgevende instelling, in overleg met hun eigen deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten al dan niet passen binnen hun eigen beleggingsstrategie.

"AEX®" en "AEX-index® zijn geregistreerde merken van Euronext N.V of van één van de aan haar gelieerde ondernemingen. Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten betreffende de Index. Op geen enkele manier sponsort, beaamt Euronext Indices B.V. het aanbod van het product, noch is zij enigszins betrokken bij de uitgifte. Euronext Indices B.V is niet aansprakelijk voor welke partij dan ook, voor onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor fouten, vergissingen of verzuim in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop deze wordt toegepast in verband met de uitgifte en het aanbod daarvan.

ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht4-12-2020
Turbobericht3-12-2020
Turbobericht2-12-2020
Turbobericht1-12-2020
Turbobericht30-11-2020
Turbobericht27-11-2020

 

Please wait...