NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
18-7-2019
Laatste Publicatie

De standen van de futures duiden op een lagere opening van de AEX!

 

Het vervolg over gesprekken voor een handelsdeal tussen China en de VS zijn stilgelegd nadat is gebleken dat er vooralsnog geen concessies worden gedaan richting de sancties tegen Huawei. China had dit als voorwaarde gesteld maar Trump wil daar niets van weten aldus berichten in The Wall Street journal. Het is de zoveelste impasse waarbij Trump zich overigens comfortabel voelt zolang de economie maar voldoende blijft groeien.

Wall Street kreeg gedurende de handel al last van deze berichtgeving en sloot licht lager met 0,4% verlies voor de Dow, de S&P500 zakte 0,65% en de Nasdaq leverde bijna 0,5% in. Azië laat ook een lager beeld zien met China dat nog 0,8% lager staat, Hong Kong noteert 0,65% lager en in Japan staat de Nikkei op een verlies van 2,1% en dat is ook mede te danken aan een lager cijfer van de export die in juni op jaarbasis met 6,7% is gedaald (verwacht was -5,4%). De Crude Oil Future noteert USD 56,77 bij een EUR/USD op 1,12382.

Vanmorgen werd tevens bekend dat de werkloosheid in Nederland weer iets is opgelopen tot 313.000 in juni en dat is 3,4% van de beroepsbevolking (mei was 3,3%). Het aantal geregistreerde WW-uitkeringen zakte in juni wel met 3,2%. Om 10.30 uur volgen de detailhandelsverkopen (juni) van Engeland en vanmiddag uit de VS om 14.30 uur, naast de wekelijkse steunaanvragen, de Philadelphia Fed-index over de maand juli en om 16.00 uur de leidende indicatoren over juni. Volgens het Beige Book, dat woensdagavond bekend werd gemaakt, zijn de economische ontwikkelingen nog steeds behoorlijk al worden de ontwikkelingen over de handelsoorlog nauwlettend gevolgd. NSI en Sligro kwamen vanmorgen al met cijfers en uit het buitenland zijn dat easyJet, Thomas Cook, Novartis, SAP, United Health, Morgan Stanley, Philip Morris, PPG en Microsoft (nabeurs).

 

Terwijl de meeste beurzen licht lager noteren, liet de AEX een kleine stijging zien. Door prachtige cijfers kon ASML de index hoger zetten. Met keurige winstcijfers en prima vooruitzichten trok het aandeel alle aandacht naar zich toe en sloot 5,17% hoger.

De AEX opende licht lager op 570,22 punten met kort daarna 570,02 als laagste niveau. Nieuwe opmerkingen van Trump, over aanvullende importheffingen voor China, zorgde de hele dag voor lichte koersdruk. Het macro-economisch nieuws bleef beperkt tot een lichte stijging van de werkloosheid binnen de Eurozone (juni 1,3% op jaarbasis versus 1,2% in mei) en een daling van de bouwproductie (mei -0,3% op maandbasis) Uit Engeland werd nog bekend dat de inflatie, over juni gemeten, gelijk gebleven is op 2% (jaarbasis) en de producentenprijzen zakte met 0,3% op maandbasis. Uit de VS werd bekend dat het in aantal in aanbouw genomen woningen in juni met 0,9% op maandbasis is gedaald en het aantal afgegeven vergunningen nam met 6,1% op maandbasis af. Tenslotte was er nog een lichte daling van de wekelijkse olievoorraden. De meeste aandacht ging uit naar de kwartaalcijfers met voor Nederland, naast ASML, de cijfers van TomTom die wisselend beoordeeld werden. Na een winst van ruim 4% sloot het aandeel 0,5% lager. De winstcijfers van de Bank of America werden beloond met 0,4% winst en Abbott Laboratories steeg ruim 4% op zeer fraaie cijfers en vooruitzichten. Toch opende Wall Street vrijwel vlak en noteert bij sluiting van Amsterdam licht lager. Nadat de AEX eerder vanmiddag nog 574,86 punten als top had genoteerd, sloot de graadmeter 0,2% hoger op 572,34 punten. De DAX verloor 0,7% en de Euro STOXX50 leverde 0,56% in. Crude Oil noteert USD 57,20 bij een EUR/USD op 1,12299.

ASML was met 5,17% winst de grootste en één van de weinige stijgers binnen de AEX waar Ahold Delhaize 1,5% in waarde steeg en Wolters Kluwer 0,8%. Bij de AMX viel GrandVision op met een koerssprong van 8,8% na nieuws over een mogelijke verkoop van het belang dat HAL heeft. ASMI steeg 1,8% en Intertrust 1,1%.

Grootste dalers binnen de AEX waren IMCD met ArcelorMittal die ieder bijna 3,3% moesten inleveren en ING verloor 1,95%. Bij de AMX verloren Fugro en Aperam ieder 3,1% en TKH 2,3%.

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Positief.

Woensdag bedroeg de slotkoers EUR 572.3 ( 0.2%), de AEX-index laat nu een reeks van 5 opeenvolgende dagen van stijging zien. Een overtuigende doorbraak van de koerstop op EUR 571.6 die momenteel wordt getest, wordt verwacht. Dit zou direct een sterke bevestiging zijn van de opwaartse trend. Positieve signalen:
• De Stochastics staat zeer hoog met een stand van 88. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker.
• De MACD signaallijn heeft de MACD indicator opwaarts doorbroken.
De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50, MA50 stijgt) met een positief momentum (MACD boven signaallijn, koers(>)MA50). Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van woensdag 17 juli 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 560,33 (ISIN: DE000KA1S5L8).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 579,59 (ISIN: DE000CY51SK5).

De trend voor de korte termijn van Alphabet Class C is Positief.

Door een daling van 0.6% lag de slotkoers op USD 1146, de eerste daling sinds 6 handelsdagen. De trend werd positief nadat de MACD indicator bij een koers van USD 1140, begin juli 2019 de nullijn opwaarts doorbrak. De doorbraak van de koerstop op USD 1122 van eind juni 2019 en het bijbehorende opwaartse momentum bevestigen de stijgende trend bij Alphabet Class C. Positief signaal:
• De Stochastics staat zeer hoog met een stand van 86. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. Negatief signaal:
• Het ma50 heeft het ma200 neerwaarts gekruist.
De indicatoren voor de korte termijn van Alphabet Class C wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50) met een positief momentum (MACD boven signaallijn, koers(>)MA50). Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van woensdag 17 juli 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van Alphabet kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 1.101,17 (ISIN: DE000KA1SW70).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van Alphabet kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 1.223,52 (ISIN: DE000CP69NF6).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citigroup Global Markets Europe AG, hierna te noemen Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht18-7-2019
Turbobericht17-7-2019
Turbobericht16-7-2019
Turbobericht15-7-2019
Turbobericht12-7-2019
Turbobericht11-7-2019

 

Please wait...