NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
5-12-2019
Laatste Publicatie

De standen van de futures duiden op een vlakke tot licht hogere opening van de AEX!

 

Beleggers worstelen al langer met de vraag of de economie in een recessie terecht zal komen of niet. Verschillende indicatoren, waaronder de industrie, geven aan dat een aantal landen er niet meer om heen kunnen en dat er vooral gaat om de mate waarin. Zo waren er cijfers van het Duitse onderzoekbureau Ifo die aangeven dat de industrie daar in november verder is gedaald van -4 naar -9,3 en dat de zwaarte van de neergang niet alleen verscholen zit bij de automotivesector maar ook speelt binnen chemie. Cijfers over de inkoopmanagersindex lieten binnen Europa toch enkele lichtpuntjes zien echter het herstel is broos en waakzaamheid blijft gewenst.

Wall Street profiteerde van een terugkerende rust aan het handelsfront en sloot hoger met 0,5% winst voor de Dow en de Nasdaq terwijl de bredere S&P500 er 0,6% bij kreeg. Ook Azië is in staat om hogere koersen op de borden te zetten met China dat nog 0,7% hoger staat, Hong Kong noteert 0,5% hoger en in Japan zal de Nikkei rond de 0,7% hoger sluiten. De Crude Oil Future noteert USD 58,13 bij een EUR/USD op 1,10825.

Vanmorgen werd al bekend dat de inflatie in Nederland, over november gemeten, licht is gedaald van 2,7% naar 2,6% op jaarbasis. Om 08.00 uur volgen uit Duitsland de fabrieksordes over de maand oktober en van de Eurozone om 11.00 uur de werkloosheid met het definitieve groeicijfer over het derde kwartaal en de detailhandelsverkopen over de maand oktober. Uit de VS om 14.30 uur, naast de wekelijkse steunaanvragen, de handelsbalans over oktober en om 16.00 uur de fabrieksorder van oktober. Verder is er in Wenen een tweedaagse bijeenkomst van de OPEC waar zeker het dreigement van Saoedi-Arabië, om de olieproductie op te voeren, aan de orde zal komen.

Dat het ook anders kan bewees Trump vandaag zelf wel weer toen hij het nodig vond door te melden dat de onderhandelingen met China juist prima verlopen. Na twee dagen van kritiek en koersdaling als gevolg, was er ineens weer ruimte voor lof en herstel van koersen.

De AEX opende woensdag licht hoger op 583,65 punten waarbij beleggers duidelijk voorzichtig waren met het maken van nieuwe keuzes. Achteraf bleek dat de opening het laagste punt van deze handelsdag was. De inkoopmanagersindex van de dienstensector over november stond in de schijnwerpers samen met het ADP-banenrapport van de VS. Hoewel de economische cijfers belangrijk zijn, werd ook vandaag duidelijk dat nieuws over de handelsoorlog meer impact heeft. China en Japan hadden al gemeld dat er een verbetering was van de inkoopmanagersindex van de dienstensector. Verder was er in Spanje een verbeteringen van de inkoopmanagersindex Spanje (van 52,7 naar 53,2) evenzo in Duitsland (van 51,6 naar 51,7) en het cijfer volgens Markit in de VS (van 50,6 naar 51,6). Een afname van de bedrijvigheid binnen de dienstensector was te zien in Italië (van 52,2 naar 50,4), Frankrijk (van 52,9 naar 52,2), de Eurozone (van 52,2 naar 51,9), Engeland (van 50 naar 49,3) en het ISM-cijfer van de VS (van 54,7 naar 53,9). De banengroei binnen de private sector in de VS was met +67.000 duidelijk minder dan de +150.000 waarop was gerekend. Beleggers namen deze cijfers voor kennisgeving aan en omarmden het nieuws over de voortgang van de handelsgesprekken. Vandaag hadden die een positieve invloed op het sentiment. Na ruim een uur handel vanmorgen vloeide dit nieuws over de financiële markten en bracht de AEX met gemak weer richting de 590 punten. Ook Wall Street profiteerde van deze opsteker en ging overtuigend hoger van start. Met een top op 592 punten ziet het plaatje voor de AEX er nog steeds rooskleurig uit en was er met een slotstand op 590,99 punten en een AEX zonder dalers, sprake van een breed gedragen winst van 1,4%. De DAX steeg 1,2% en de Euro STOXX50 bleef met bijna 1,4% winst in het spoor van de AEX.

De AEX kende alleen maar stijgers met ArcelorMittal als winnaar met een plus van 3,8%. Aalberts Industries steeg 3,6% en IMCD 3,3%. Bij de AMX was er 4,3% herstel voor OCI, BAM steeg 3,7% en TKH 3,2%.

Dalers waren er bijna niet met nog net drie bij de AMX waar Altice 0,7% verloor, Flow Traders moest bijna 0,5% terug en Corbion 0,1%.

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Positief.

Door een stijging van 1.4% lag de slotkoers op EUR 591. De daling van de afgelopen 5 dagen bedraagt in totaal 1.2%. de huidige positieve trend werd mede geïnitieerd nadat de signaallijn begin oktober 2019 een opwaarts kruising liet zien met de MACD indicator. De neerwaartse correctie, na de vorming van een hogere koerstop, neemt af in kracht. Dit is een normale fase in een opwaartse trend en een nieuwe hogere koersbodem bij de AEX-index boven EUR 558.4 wordt verwacht. Er zijn echter diverse niveaus waarop hogere bodemvorming aannemelijk is. Een mogelijk 1e hoger bodemniveau kan worden gevormd bij de vorige top op EUR 580.2. Het eerste premature koersherstel is reeds in gang gezet op dit niveau. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, MA50 stijgt) maar ook een afnemend momentum (MACD onder signaallijn, signaallijn Stochastics daalt). Dit geeft aan dat er sprake is van een correctie in de opwaartse trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van woensdag 4 december 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 570,96 (ISIN: DE000KA47VE3).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 610,55 (ISIN: DE000KA478H0).

De trend voor de korte termijn van Adyen is Positief.

Woensdag werd een slotkoers van EUR 701.6 bereikt na een stijging van 1.6%, met deze slotkoers noteert Adyen de hoogste koers sinds eind juli 2019. De trend werd positief nadat de MACD indicator bij een koers van EUR 634, eind oktober 2019 de nullijn opwaarts doorbrak. De doorbraak van de koerstop op EUR 677.4 van begin september 2019 en het bijbehorende opwaartse momentum bevestigen de stijgende trend bij Adyen. Positief signaal is de Stochastics, deze staat hoog met een stand van 90. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. De indicatoren voor de korte termijn van Adyen wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50, MA50 stijgt) met een positief momentum (MACD boven signaallijn, koers(>)MA50). Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van woensdag 4 december 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van Adyen kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 650,02 (ISIN: DE000KA48LD4).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van Adyen kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 737,57 (ISIN: DE000CP24GP4).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citigroup Global Markets Europe AG, hierna te noemen Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht5-12-2019
Turbobericht4-12-2019
Turbobericht3-12-2019
Turbobericht2-12-2019
Turbobericht29-11-2019
Turbobericht28-11-2019

 

Please wait...