NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
3-4-2020
Laatste Publicatie

De standen van de futures duiden op een lagere opening van de AEX!

 

Naast de ontwikkelingen van het coronavirus zullen beleggers hun focus hebben op de inkoopmanagersindex van de dienstensector en de officiële banencijfers van de VS. In China kon, door Markit, een verbetering van de dienstensector worden gemeld van 26,5 naar 43 terwijl het cijfer in Japan verzwakte van 46,8 tot 33,8 en staat daarmee een fractie boven het dieptepunt van 2009.
Wall Street sloot donderdag wel hoger vanwege een stijgende olieprijs waarvan nog steeds niet duidelijk is of de productiebeperking daadwerkelijk doorgevoerd zal worden. De Dow steeg 2,2% de S&P500 won 2,3% en de Nasdaq sloot 1,7% hoger. In Azië is het beeld zwak met China dat 0,7% lager staat, Hong Kong laat een verlies zien van 0,9% en in Japan staat de Nikkei vlak voor sluiting 0,8% lager. De Crude Oil Future noteert USD 23,80 bij een EUR/USD op 1,08481.

Cijfers over de dienstensector (maart) volgen nog van Spanje (09.15 uur), Italië (09.45 uur), Frankrijk (09.50 uur), Duitsland (09.55 uur), de Eurozone (10.00 uur), Engeland (10.30 uur) en de VS (15.45 uur Markit en 16.00 uur ISM). Het officiële banenrapport van de VS over maart wordt om 14.30 uur verwacht.

Beleggers kijken uit naar een oplossing die de daling van de olieprijs een halt toe roept. Trump liet woensdag al weten dat hij wil bemiddelen tussen Rusland en Saudi-Arabië die tot nu toe geen overeenstemming konden bereiken om de productie te beperken. In plaats daarvan is de kraan zelfs verder open gedraaid terwijl de vraag vrijwel dagelijks verder afneemt. Hoewel er nog geen keiharde bevestiging te vinden is, lijkt er nu toch enige beweging te zitten richting een oplossing zodat de olieprijs alvast flink begon te stijgen nadat de markten eerder nog geschrokken waren door de enorme toename van het aantal wekelijkse steunaanvragen in de VS.

De AEX kon donderdagmorgen toch nog licht hoger van start gaan op 473,98 punten waarmee de forse verliezen op Wall Street genegeerd werden. Zwaargewicht Royal Dutch Shell stond opnieuw in de schijnwerpers nadat Trump had laten weten dat hij wel wilde bemiddelen over een beperking van de olieproductie. Zeker nu de binnenlandse vluchten in de VS mogelijk ook geschrapt zullen worden zou dit de olieprijs naar een nieuw dieptepunt kunnen drukken en daar zit vrijwel niemand op te wachten. Tot 14.30 uur bewoog de AEX redelijk constant rond de 478 punten maar dat werd abrupt verstoord door de explosieve groei van de wekelijkse steunaanvragen in de VS die vorige week al de 3 miljoen waren gepasseerd maar nu zelf gestegen waren tot ruim 6,6 miljoen en dat is sinds 1968 een ongekend aantal. De stemming sloeg direct om en de AEX dook naar 468,12 punten om vervolgens eerst tot rust te komen. De berichtgeving over een mogelijke beperking van de olieproductie met 10 miljoen vaten per dag (of meer) miste zijn uitwerking niet want opnieuw draaide het sentiment en steeg de olieprijs met ruim 20% zodat de handel in Royal Dutch Shell zelfs tijdelijk werd stilgelegd. De AEX bewoog in ruim één uur meer dat 3% met 482,66 punten als hoogste niveau. Toch kwam er vanuit het Kremlin of de Saoedische kroonprins geen duidelijke bevestiging op het bericht van Trump zodat er twijfels blijven over de betrouwbaarheid van dit bericht. Verder bleek uit cijfers over de handelsbalans over februari nog dat het Amerikaans tekort is gedaald van 45,5 miljard dollar tot 38,9 miljard dollar en de fabrieksorders bleven in februari nog stabiel. De bedrijvigheid in New York is in maart wel hard geraakt en zakte van 51,9 tot 12,9. De AEX kon, vooral dankzij Royal Dutch Shell, 1,5% hoger sluiten op 478,28 punten. De DAX steeg 0,3% en de Euro STOXX50 won eveneens 0,3%. Crude Oil is gestegen naar USD 25,12 bij een EUR/USD op 1,08535.

Grootste stijger binnen de AEX was het aandeel Royal Dutch Shell dat 9% hoger kon sluiten. ABN AMRO herstelde 6,75% en Aegon sloot 4% hoger. Bij de AMX steeg SBM Offshore 8,7% en Fugro herstelde 7,6%. Intertrust wist ondanks het schrappen van dividend toch nog 4,7% hoger te sluiten.

Grootste daler binnen de AEX was ASML dat 2,1% verloor. Heineken zakte 1,1% en RELX 0,8%. Bij de AMX verloor GrandVision 8,8% op het bericht dat de prijs van de overname mogelijk opnieuw besproken zal moeten worden, Vopak verloor 6,2% op een mogelijke beperking van de productie en Fagron verloor 3,6%.

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Negatief.

Door een stijging van 1.5% lag de slotkoers op EUR 478.3. Over de afgelopen 5 dagen bedraagt de daling 1.0%. De opwaartse correctie na de vorming van een hogere koersbodem neemt af in kracht. Een lagere koerstop op EUR 448.4 is noodzakelijk om de huidige trend in stand te houden. Het niveau wordt momenteel getest en is reeds doorbroken, maar nog niet overtuigend genoeg. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een neerwaartse trend (MACD(<)0, MA50 daalt) maar met een positief momentum (MACD boven signaallijn, signaallijn Stochastics stijgt). Dit geeft aan dat er sprake is van een opwaartse correctie in de dalende trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van donderdag 2 april 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 440,14 (ISIN: DE000KB093Z8).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 501,48 (ISIN: DE000KB07611).

De trend voor de korte termijn van de S&P500 is Negatief.

Met een stijging van 2.3% werd donderdag een slotkoers van USD 2527 bereikt. In totaal is de koers de afgelopen 5 dagen met 3.9% gedaald. De nieuwe neerwaartse richting van het VG 40 eind februari 1920 op USD 2979 initieerde mede de huidige negatieve trend. Door de hogere koerstop op USD 2630 staat de dalende trend onder druk. Een doorbraak van USD 2237 is noodzakelijk voor een bevestiging van het negatieve trendbeeld. Vooralsnog is dit een realistisch scenario. De indicatoren voor de korte termijn van de S&P500 wijzen per saldo op een neerwaartse trend (MACD(<)0, Stochastics(<)50, MA50 daalt) maar met een positief momentum (MACD boven signaallijn, signaallijn Stochastics stijgt). Dit geeft aan dat er sprake is van een opwaartse correctie in de dalende trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van donderdag 2 april 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de S&P500 kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 2.300,99 (ISIN: DE000KB096F3).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de S&P500 kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 2.993,12 (ISIN: DE000KB071N0).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen in de financiele instrumenten waarover een advies wordt gegeven in dit bericht.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citigroup Global Markets Europe AG, hierna te noemen Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht3-4-2020
Turbobericht2-4-2020
Turbobericht1-4-2020
Turbobericht31-3-2020
Turbobericht30-3-2020
Turbobericht27-3-2020

 

Please wait...