NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
24-1-2020
Laatste Publicatie

De standen van de futures duiden op een hogere opening van de AEX!

 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is vooralsnog van mening dat de problemen van het coronavirus een groot probleem van en voor China is en dat het land voldoende maatregelen neemt om het virus onder controle te krijgen. Daarmee onderkent de WHO het probleem zeker niet en blijft alert op aanvullende maatregelen nu er inmiddels 800 besmettingen zijn geregistreerd en 25 mensen hieraan bezweken zijn. Zeven grote steden zijn ondertussen afgesloten voor vrij verkeer.

Wall Street reageerde opgelucht op het nieuws van de WHO en sloot licht wisselvallig met 0,1% verlies voor de Dow en de S&P500 steeg 0,1% terwijl de Nasdaq zelfs 0,2% hoger kon sluiten. Intel kwam nabeurs met uitstekende winstcijfers. In Azië blijft de beurs van China een week gesloten vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar, Hong Kong doet nog wel mee en noteert 0,15% hoger en in Japan staat de Nikkei vlak voor sluiting 0,1% hoger. De Crude Oil Future noteert USD 55,75 bij een EUR/USD op 1,10473.

Van morgen werd uit Japan al bekend dat de inflatie in december met 0,1% is gestegen en op jaarbasis uitkwam op 0,8%. Een lichte verbetering kon er worden gemeld van de inkoopmanagersindex van de industrie met een voorlopig cijfer voor januari dat uitkwam op 49,3 versus 48,4 in de december. Door een groei van de dienstensector kwam het samengestelde cijfer uit op 51,1 tegenover 48,6 in december. Voorlopige cijfers over de samengestelde inkoopmanagersindex voor januari volgen nog van Frankrijk (09.15 uur), Duitsland (09.30 uur), de Eurozone (10.00 uur), Engeland (10.30 uur) en tenslotte de VS om 15.45 uur. Bedrijfscijfers zijn er te melden van Ericsson, Remy Cointreau en American Express.

De AEX opende donderdag licht lager op 610,17 punten en wist de schade in de ochtendsessie nog aardig te beperken met 610,35 punten als hoogste niveau. Azië had de toon voor vandaag al gezet en de berichtgeving over het coronavirus gaf dit keer geen aanleiding om de zorgen op een zijspoor te zetten. De olieprijs reageerde negatief en de goudprijs klom verder omhoog waarmee een signaal van onrust werd afgegeven. Beleggers waren in eerste instantie in afwachting van het rentebesluit van de ECB waarvan eigenlijk al vast stond dat het beleid niet aangepast zou worden. De toelichting door Lagarde bood ook geen enkel houvast om tot andere gedachten te komen omdat de ECB de inflatie nog te laag vindt en eerst een evaluatie wil opstarten over het gevoerde beleid. Vanaf dat moment verloor de AEX ook steeds meer terrein. De leidende indicatoren in de VS lieten in december een lichte daling zien van 0,3% tot 111,2 en de wekelijkse steunaanvragen namen met 6000 toe tot 211.000. Verder werd van de Eurozone nog bekend dat het consumentenvertrouwen in januari gelijk is aan december (-8,1) en de wekelijkse olievoorraden in de VS lieten een kleine daling zien. Goede cijfers van GrandVision werden beloond met +0,1% en zwakke cijfers, maar minder slecht dan voorzien deden het aandeel Sligro 4,1% stijgen. Van de Amerikaanse bedrijven die met cijfers kwamen scoorde alleen American Airlines positief met 1,1% winst en waren de overige cijfers niet eens slecht maar zat het sentiment niet mee. Wall Street opende licht lager en de AEX sloot 1% lager op 606,52 punten en dat is maar een fractie verwijderd van het laagste punt van de dag. De DAX verloor ruim 0,9% en de Euro STOXX50 leverde krap 0,9% in.

Adyen mocht zich opnieuw melden als grootste stijger binnen de AEX met een winst van ruim 1%. Vopak steeg 0,7% en ABN AMRO won 0,5%. Bij de AMX steeg het aandeel Besi 1%, Corbion sloot 0,4% hoger en GrandVision sloot de korte rij met stijgers met 0,14% winst.

Grootste daler binnen de AEX was IMCD dat 3,5% verloor. ASML leverde 2,1% in en Prosus verloor 2%. Grootste daler bij de AMX was OCI dat 3,9% verloor, PostNL verloor 3% en Fugro 2,9%.

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Positief.

Donderdag werd een slotkoers van EUR 605.6 bereikt na een daling van 1.0%. Per saldo is de koers de afgelopen 5 dagen met 1.1% gedaald. de huidige positieve trend werd mede geïnitieerd nadat de signaallijn begin oktober 2019 een opwaarts kruising liet zien met de MACD indicator. Het technisch beeld van de AEX-index is zeer sterk. De doorbraak van de koerstop van medio november 2019 op EUR 599 en de voorgaande hogere koersbodem zijn hiervan getuige. Een voortzetting van de stijgende trend wordt, ondanks de matige koersontwikkeling de laatste tijd, verwacht. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, MA50 stijgt) maar ook een afnemend momentum (MACD onder signaallijn, signaallijn Stochastics daalt). Dit geeft aan dat er sprake is van een correctie in de opwaartse trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van donderdag 23 januari 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 600,51 (ISIN: DE000KA48WV3).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 620,88 (ISIN: DE000KA48JX6).

De trend voor de korte termijn van de S&P500 is Positief.

Door een stijging van 0.1% lag de slotkoers op USD 3326. Op 0.1 procent na is de hoogste koers ooit uit medio januari 2020 benaderd. de huidige positieve trend werd mede geïnitieerd nadat de signaallijn medio oktober 2019 een opwaarts kruising liet zien met de MACD indicator. Het technisch beeld van de S&P500 is zeer sterk. De doorbraak van de koerstop van eind november 2019 op USD 3154 en de voorgaande hogere koersbodem zijn hiervan getuige. Een voortzetting van de stijgende trend wordt verwacht. Positief signaal is de Stochastics, deze staat hoog met een stand van 90. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. De indicatoren voor de korte termijn van de S&P500 wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50, MA50 stijgt) met een positief momentum (MACD boven signaallijn, koers(>)MA50). Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van donderdag 23 januari 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de S&P500 kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 3.201,32 (ISIN: DE000KA493L1).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de S&P500 kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 3.525,12 (ISIN: DE000CP68BE6).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citigroup Global Markets Europe AG, hierna te noemen Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht24-1-2020
Turbobericht23-1-2020
Turbobericht21-1-2020
Turbobericht20-1-2020
Turbobericht17-1-2020
Turbobericht16-1-2020

 

Please wait...