NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
13-12-2019
Laatste Publicatie

De standen van de futures voorzien een hogere opening van de AEX!

 

Na een lange periode van verdeeldheid heeft het Britse volk met de laatste verkiezingen laten zien dat een definitief vertrek uit de EU zeer waarschijnlijk vanaf 31 januari in werking zal treden. Een overweldigende verkiezingszege helpt Boris Johnson aan een absolute meerderheid waardoor hij vrijwel vrij spel heeft om zijn "Leave" uit te voeren.
Wall Street was vooral positief verrast door de nieuwe positieve signalen over een aanstaande beperkte handelsdeal en sloot overtuigend hoger met ieder 0,8% winst voor de Dow en de S&P500 terwijl de Nasdaq keurig 0,7% hoger kon sluiten. Heet optimisme over een versnelde (beperkte) handelsdeal is ook terug te zien in Azië waar China 1,5% hoger staat, Hong Kong laat een winst zien van ruim 2% en in Japan zal de Nikkei rond de 2,5% hoger sluiten. De Crude Oil Future noteert USD 59,49 bij een EUR/USD op 1,11678.

Vanmorgen kwam uit Japan al het cijfer over het Tankan-rapport over het vierde kwartaal met als uitkomst 0 waar economen een stand van 2 hadden voorzien. Er waren vanmorgen ook al cijfers van eigen bodem met een export die in oktober verder is gestegen tot 7,4% op jaarbasis terwijl de import met 4,4% is toegenomen. Bij de detailhandelsverkopen was sprake van een afvlakkende groei in oktober tot 3,9% op jaarbasis versus 4,6% in september. Op de agenda staan nog om 09.00 uur het definitieve inflatiecijfer van Spanje over de maand november en vervolgens vanmiddag uit de VS om 14.30 uur de detailhandelsverkopen met de importprijzen over november en om 16.00 uur de bedrijfsvoorraden over oktober.

De AEX opende donderdag licht hoger op 599,78 punten en het slot bleef daar slechts een fractie van verwijderd. Tussendoor gebeurde er onverwacht veel. Tijdens de ochtendsessie kon de AEX de winst nog uitbreiden tot net boven de 601 punten maar dat beeld werd verstoord door zwakke cijfers over de industriële productie binnen de Eurozone. Deze liet in oktober een daling zien van 0,5% terwijl dat in september nog -0,1% was. Dat de ECB vervolgens de rente ongewijzigd liet was ook geen verrassing. Maar er was teleurstelling bij de eerste toelichting door de nieuwe baas bij de ECB, Christine Lagarde. Zij wees vooral naar de verantwoordelijkheid van de lidstaten zelf om de economie te stimuleren en benadrukte ook de noodzaak hiervan. Met nieuwe ramingen van de economische groei met slechts 1,1% voor 2020 en vervolgens 1,4% daarna is de marge flinterdun met weinig vet op de botten. Ondertussen kwamen er tegenvallende cijfers over de wekelijke steunaanvragen in de VS die onverwacht hard zijn gestegen met bijna 50.000 waar een stijging van 9000 was voorzien. De AEX dook verder in de rode cijfers met 595,76 punten als laagste niveau. Trump gaf de beleggers weer moed met een tweet over de voortgang van de gesprekken voor een handelsdeal. Hij benoemde deze als een "great deal" en waarvan de signalen toch wat serieuzer beginnen te worden. De AEX schoot met 6 punten omhoog met 602,59 punten als top van deze dag. Echter een nieuw slot boven de 600 punten was nog net een brug te ver. De slothandel bepaalde de eindstand op 599,71 punten en dat is een beperkte winst van ruim 0,1%. De DAX steeg 0,6% en de Euro STOXX50 won 0,5%.

De dagwinst bij de AEX ging naar ABN AMRO dat 4,2% hoger kon herstellen. ArcelorMittal profiteerde van het handels optimisme en steeg 3,45% en Aegon won 2,2%. Bij de AMX steeg Altice 2,9%, SBM Offshore kon 2,1% hoger sluiten en AMG met Boskalis ieder 1,7%.

Grootste daler binnen de AEX was KPN dat 2,7% verloor. Heineken verloor 1,85% en Vopak met Ahold Delhaize ieder 1,5%. Bij de AMX was er koersdruk bij de vastgoedfondsen WDP (-2,8%) en Wereldhave (-1,8%) terwijl Intertust 1,3% verloor.

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Positief.

Donderdag bedroeg de slotkoers EUR 599.7 ( 0.1%). Over de afgelopen 5 dagen bedraagt de stijging 1.4%. De trend werd positief nadat de signaallijn de MACD indicator bij een koers van EUR 562.7, begin oktober 2019 opwaarts doorbrak. De hogere koersbodem op EUR 580.2 bevestigde het positieve trendbeeld, een overtuigende doorbraak van de koerstop op EUR 599 die momenteel wordt getest, wordt dan ook verwacht. Positief signaal is de Stochastics, deze loopt op en staat inmiddels op een stand van 81. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50, MA50 stijgt) met een positief momentum (MACD boven signaallijn, koers(>)MA50). Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van donderdag 12 december 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 585,09 (ISIN: DE000KA48PR5).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 610,28 (ISIN: DE000KA478H0).

De trend voor de korte termijn van ASML Holding is Positief.

Donderdag werd een slotkoers van EUR 255.5 bereikt na een stijging van 0.5%. De koers steeg 4.5% over de afgelopen 5 dagen. Een positieve kruising van de signaallijn met de MACD indicator eind augustus 2019 op EUR 194.1 initieerde mede de huidige positieve trend. Het technisch beeld van ASML Holding is zeer sterk. De doorbraak van de koerstop van medio november 2019 op EUR 249 en de voorgaande hogere koersbodem zijn hiervan getuige. Een voortzetting van de stijgende trend wordt verwacht. Positief signaal is de Stochastics, deze staat hoog met een stand van 89. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. De indicatoren voor de korte termijn (MACD, Stochastics, MA50) van ASML Holding zijn unaniem en wijzen op een opwaartse trend met een positief momentum. Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van donderdag 12 december 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van ASML kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 240,00 (ISIN: DE000KA48QZ6).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van ASML kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 276,40 (ISIN: DE000KA47601).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citigroup Global Markets Europe AG, hierna te noemen Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht - AEX & ASML13-12-2019
Turbobericht12-12-2019
Turbobericht11-12-2019
Turbobericht10-12-2019
Turbobericht9-12-2019
Turbobericht6-12-2019

 

Please wait...